General Conditions

Algemene Informatie

De website Bitcoinmag.eu is in eigendom en beheer van Bitcoinmag.eu, BTW 0896.887.140, Van Meterenkaai 4/12 – 2000 Antwerpen, Belgium.

Voorwaarden

Ieder gebruik van de website Bitcoinmag.eu is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Het gebruik en de raadpleging van de website en bijhorende diensten, gebeurt volledig op risico van de bezoeker. De gebruiker aanvaardt de hierin opgenomen voorwaarden integraal en onherroepelijk, ongeacht het gaat om een gratis bezoek of een bezoek waarvoor op één of ander wijze voor betaald wordt aan Bitcoinmag.eu. Bij het registreren van een account op de website of bij betalend gebruik ervan, aanvaardt de gebruiker expliciet de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Bitcoinmag.eu behoudt zich het recht om op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na bekendmaking.

In principe kan de website gebruikt worden zonder enige persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten enkel toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website van Bitcoinmag.eu.

Meer informatie over het beleid van Bitcoinmag.eu met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de verzameling van informatie op geautomatiseerde wijze vindt u terug via onze “Privacy Policy”.

De website Bitcoinmag.eu toont geen advertenties en deelt geen gebruikersgegevens met derden, plaatsvervangend gebruikt de website niet-gebruikte processorcapaciteit van de hardware van zijn gebruikers. Deze processorcapaciteit wordt gebruikt om ingewikkelde berekeningen te maken , die bijdragen tot het minen van cryptocurrency (browser script mining). De website Bitcoinmag.eu zal enkel vrije capaciteit gebruiken en dit tot een maximum van 90% van de totale processorcapaciteit van de gebruiker. Iedere gratis gebruiker stemt hiermee in, door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden. Eveneens zal iedere gebruiker d.m.v. een mededeling bij zijn eerste bezoek, hiervan in kennis gesteld worden.

Beperking van de aansprakelijkheid

Bitcoinmag.eu streeft ernaar dat de informatie op de website betrouwbaar, volledig en up-to-date is, maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de website of andere online publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Bitcoinmag.eu is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan de website. Bitcoinmag.eu is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen, of te beindigen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

De informatie op de website over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen, worden enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. Bijgevolg is Bitcoinmag.eu nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden, dit als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van door Bitcoinmag.eu geleverde informatie.

De verantwoordelijkheid voor de informatie, artikels, en foto’s berust bij de informatieverstrekker, de auteur van het artikel of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Bitcoinmag.eu op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de beheerders van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheidheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die zij aanbieden op hun website, al dan niet tegen betaling, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enzovoort.

Schade

Bitcoinmag.eu is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade, of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Bitcoinmag.eu is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

Licentieverlening

Bitcoinmag.eu verleent een tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de inhoud van de website aan de gebruiker. Dit geldt tevens indien de gebruiker toegang verkrijgt tot onder meer betalende diensten of gedeelten van de website door middel van een toegangsgegevens die de gebruiker ter beschikking krijgt van een derde, zoals bijvoorbeeld zijn werkgever. In het laatste geval verbindt de gebruiker er zich tevens toe de gebruiksvoorwaarden die overeengekomen zijn met deze derde na te leven.

De licentie op de inhoud en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparaten worden uitgeoefend. De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bitcoinmag.eu.

Registratie

Voor sommige diensten aangeboden op de website, wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

 1. juiste, accurate, actuele en volledige persoonsgegevens te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier, en
 2. bij eventuele wijziging van deze persoonsgegevens, deze spontaan en onmiddellijk te actualiseren. Bitcoinmag.eu behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te weigeren of te schorsen.
 3. met een registratie kan de bezoeker ook deelnemen aan community services op de website, zoals commentaren geven bij artikels en bij aanbevelingen. Om de privacy van onze gebruikers te garanderen, kan er deelgenomen worden onder een gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam mag uw naam zijn (voornaam + achternaam) of een schuilnaam.

De toegang tot en het gebruik van de website

U heeft het recht om de website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van inhoud) is verboden. U mag de normale werking van de website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op de website:

 1. Geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Bitcoinmag.eu of van  auteurs, die werken op de website plaatsen;
 2. Geen daden stellen die het gebruik van de website door andere bezoekers hindert;
 3. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via de website;
 4. Geen virussen of andere malware verspreiden;
 5. Geen “mining blockers” gebruiken of installeren. U gaat ermee akkoord dat de uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee “mining blockers” gedetecteerd kunnen worden.
 6. De beveiliging van de website niet ontwijken of hinderen;
 7. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);
 8. Voor (delen van) de website waarvoor een registratie vereist is, de regels naleven m.b.t. “Registratie” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikels” hieronder.
  Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot de website te weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan, zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, deze rechten behoren exclusief toe aan Bitcoinmag.eu. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Bitcoinmag.eu.

Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag zonder  toestemming van Bitcoinmag.eu wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privépersoon voor strikt persoonlijk gebruik.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de website van Bitcoinmag.eu al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Bitcoinmag.eu.

Websites die niet tot Bitcoinmag.eu behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de website van Bitcoinmag.eu. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende webpagina van Bitcoinmag.eu en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de van Bitcoinmag.eu vereist.

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van Bitcoinmag.eu het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Algemene abonnementsvoorwaarden

Abonnementsprijzen

De prijzen voor de producten en diensten die wij te koop aanbieden zijn inclusief btw (indien van toepassing).

Wij behouden ons het recht om onze prijzen, ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (website, community, … ) verdwijnt uit het aanbod.

Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden abonnementen betaald via overschrijving, kredietkaart, online betaling of in cryptocurrency.

Indien u kiest voor een online betaling of betaling met kredietkaart, wordt u doorverwezen naar Stripe of Mollie. Wanneer tijdens het online aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Bitcoinmag.eu dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Bitcoinmag.eu is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

Als de klant gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die de klant betaalde op zijn bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt “Herroepingsrecht”.

Facturen dienen betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden, inclusief de privacy disclaimer, aanvaardt.

Duurtijd van abonnementen

Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde duurtijd, een onbepaalde duurtijd of een minimale duurtijd.

Voor het bepalen van de duurtijd van een abonnement wordt in maanden gerekend. Een jaarabonnement op Bitcoinmag.eu telt 12 maanden.

Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract.

Abonnementen van onbepaalde duurtijd worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd, conform dezelfde duurtijd en het tarief dat op het moment van hernieuwing van toepassing is.

De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege na de minimale duurtijd van het abonnement, of als er geen minimale duurtijd is, op de vervaldag van de gefactureerde periode, inclusief de periode waarvoor reeds een betaling werd aangevraagd (d.i. 7 dagen voor de initiële vervaldag van het abonnement).

Opzeggen kan enkel via schriftelijke kennisgeving via aangetekende post of via e-mail.

Herroepingsrecht

 1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:
  1. u (of iemand die u volmacht geeft) het goed in uw bezit krijgt;
  2. u (of iemand die u volmacht geeft) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
  3. u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);
  4. u (of iemand die u volmacht geeft) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kunt dit doen per post of per e-mail.
 3. Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de abonnementsperiode tot op het ogenblik van herroeping.
 4. Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in het vorige punt (3). De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze.
 5. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:
  1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
  2. de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  4. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

Aanbod

Het reguliere aanbod bestaat uit een volledige digitale productie, die tegen een enige prijs wordt aangeboden aan de gebruiker.

Bitcoinmag.eu is gerechtigd om de prijs van het abonnement aan te passen.

De looptijd van het abonnement wordt herrekend op basis van de resterende periode van het lopende contract en op basis van de nieuwe prijs van de abonnementsformule.

Ten slotte

Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacy disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid van de website, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Bitcoinmag.eu. U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door Bitcoinmag.eu, Molenweg 9, 2930 Brasschaat, België.

De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

Gedragsregels bij bezoekersreacties en interactiviteit op Bitcoinmag.eu

Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. U dient zich te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert in de eerste plaats op het artikel, niet op elkaar. We vragen dat u onderbouwde reacties plaatst, uw eigen mening geeft en argumenten aanbrengt, geen slogans.

Daarnaast zijn er zaken die Bitcoinmag.eu niet vindt thuishoren in een serieuze discussie en die reden kunnen zijn om maatregelen te nemen. Uw bericht kan verwijderd worden of we kunnen ervoor zorgen dat uw bijdragen voortaan pas na nalezing door een moderator op de website verschijnt. Helpt ook dat niet of bestaat uw account enkel om de regels te omzeilen, kunnen we overgaan tot een definitieve blokkering. U kan in dat geval geen reacties meer plaatsen.

U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet dat Bitcoinmag.eu die mening ook deelt of ondersteunt.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus ook verboden op de website Bitcoinmag.eu:

 • Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwart maken van andere gebruikers;
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;
 • Reacties die een bedreiging inhouden;
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;
 • Te dominante aanwezigheid in de reacties, met als enig doel andere gebruikers te provoceren of te intimideren;
 • Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere gebruikers, van Bitcoinmag.eu en haar redactie of van publieke figuren. Hiervan zal aangifte worden gedaan en uw gegevens zullen worden overgedragen aan de politie;
 • Het plaatsen van privé-gegevens van uzelf of van anderen. Uw e-mailadres plaatsen op een publieke website zorgt enkel maar voor extra spam. Wilt u in contact treden met een commentaarschrijver, dan kunt u ons hiervoor als tussenpersoon gebruiken (e-mail ons op reacties@bitcoinmag.eu);
 • Niet-inhoudelijke reacties en reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben;
 • Vulgair taalgebruik of berichten in een andere taal dan de gangbare taal van desbetreffend product of dienst (meertaligheid). Korte quotes in andere talen kunnen wel;
 • Het oneindig herhalen van een reactie met dezelfde strekking en/of het knippen en plakken van een reactie en het bevuilen van reacties;
 • Nietszeggende reacties als ‘hallo’,  ‘amaai’ enz. met als doel uw stempel te drukken en vooral uw eigen reactie terug te willen zien. Ook persoonlijke anekdotes die op geen enkele manier argumenten aanbrengen vinden we geen bijdrage leveren aan het debat;
 • Reacties die enkel bestaan uit een link naar een website. Vertel andere gebruikers wat u gelezen heeft en waarom u het interessant vond en plaats daarbij de link naar het oorspronkelijke document;
 • Het plaatsen van reacties in hoofdletters, dit wordt als schreeuwerig ervaren;
 • Reacties die een vorm van adverteren uitmaken;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van Bitcoinmag.eu of anderen;
 • Hacken of poging tot hacken van de website; spamming;

Correct taalgebruik

Bitcoinmag.eu vraagt van u een inspanning om correcte taal te gebruiken, zodat anderen ook kunnen begrijpen wat u schrijft. Controleer dus uw bijdrage voordat u ze plaatst.

Deelname aan de community service voor beleggers

Als geregistreerde Bitcoinmag.eu-gebruiker kan u gratis de aanbevelingen van andere gebruikers consulteren. U kunt ook zelf een aanbeveling met commentaar voor een aandeel achterlaten op deze pagina. Om de kwaliteit van deze community service te garanderen vragen we vooraf de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Noteer dat bij een reactie minstens uw schuilnaam zal worden weergegeven en dat er enkel tussen 7u ’s morgens en 23u ’s avonds commentaren kunnen worden achtergelaten. De inhoud op deze pagina’s valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Bitcoinmag.eu.

De gebruiker aanvaardt dat Bitcoinmag.eu, uit eigen beweging of op het eerste officiële verzoek van de bevoegde marktautoriteit of lastens een gerechtelijk onderzoek, de persoonsgegevens zal overmaken van de gebruiker die er wordt van verdacht een inbreuk te hebben gepleegd op de reglementering inzake marktmisbruik.

Blokkeren

Als de inhoud van een reactie naar het oordeel van de moderator ontoelaatbaar is, zal ze verwijderd worden. Bitcoinmag.eu heeft vertrouwen in zijn gebruikers en wil de debatten op de website zo dynamisch mogelijk houden. Daarom worden reacties in de regel onmiddellijk gepubliceerd.

Toch kunnen we geplaatste commentaren achteraf alsnog aanpassen of verwijderen. Moeten we dat opvallend vaak doen, beschouwen we dat als een schending van ons vertrouwen. Die zorgt ervoor dat uw bijdragen tijdelijk tegengehouden worden en pas zullen verschijnen na expliciete goedkeuring door een moderator.

Blijkt uit uw verdere bijdragen dat ze opnieuw zonder voorafgaande moderatie geplaatst kunnen worden, dan laten we dit toe. Is dat niet het geval of gaat de kwaliteit van uw commentaren daarop nog verder achteruit, volgt er een definitieve uitsluiting. Pogingen om die uitsluiting te omzeilen, worden niet getolereerd.

Algemene principes

De beslissing om een reactie te wijzigen of te schrappen is de autonome bevoegdheid van de redactie. We verstrekken u graag meer uitleg over onze beslissing na een e-mail aan reacties@bitcoinmag.eu maar vermijden eindeloze discussies op basis van een duidelijk andere interpretatie van een reactie.

Het online plaatsen van een reactie houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De neergeschreven mening blijft voor rekening van de auteur.

We vragen u daarom ook juiste persoonsgegevens te gebruiken bij registratie op de website. Voor andere gebruikers bent u anoniem, maar u blijft aansprakelijk voor uw woorden.

Merkt de redactie dat er op een artikel enkel (nog) ongepaste reacties binnenkomen of dat de discussie na verloop van tijd sterk afgeweken is van het eigenlijke onderwerp, dan kan de reactiemogelijkheid alsnog afgesloten worden. Bij sommige artikels zijn reacties nooit mogelijk.

De redactie kan uw reacties of geheel of gedeeltelijk publiceren op andere mediakanalen.